Joomla Free Tem­plates by Fat­Cow Hosting

Eva portratt Har Du ett brin­nande intresse för djur?

Har Du drömt om att driva en zoobutik?

Kom in så kan vi pratas vid!

Eva

Jag är uppväxt med en mycket nära kon­takt med djur och natur. Vi var mycket ute i skog och mark och mina föräl­drar visade och lärde mig att upp­täcka, förstå och ”läsa av” naturen. Jag kom hem med min första guppy (en akvariefisk) när jag var 7 år. Då hade jag redan under­sökt bl.a. insek­ter, grodor och ödlor i naturen, men vilda djur fick jag inte ha hemma då de skulle vara kvar i sin naturliga miljö. Sen följde en guld­ham­ster, undu­lat, marsvin, grön leguan och slut­li­gen en rik­tig hund. Innan jag skaf­fade något nytt djur tog jag reda på mycket fakta om djuret, så att jag kunde ta hand om det ordentligt.

När jag fly­t­tat hemifrån hin­drade arbetet mig att skaffa djur men så småningom fly­t­tade en ama­zon­pa­pe­goja in. Hon lärde mig mycket om hur pape­go­jor fungerar och hur krä­vande tidsmäs­sigt de egentli­gen är för att må bra. Hon blev mitt första ”barn” och levde i näs­tan 30 år.

När arbetet gjorde det möjligt skaf­fade vi också vår första Shet­land Sheep­dog, som jag trä­nade lyd­nad med på hund­klubben. Efter ytterli­gare ett barn arbe­tade jag hemifrån i vår firma och fick tid att utbilda mig till instruk­tör i lyd­nad och agility och skaffa fler hun­dar, som blev till en liten ken­nel med ca en kull hund­val­par om året. Jag engager­ade mig också mycket i fören­ingslivet i olika hundklubbar.

När bar­nen blev större kunde jag byta jobb och ägna mig mer åt det som jag verk­li­gen ville, dvs djur, och köpte då affären 1989. Dessa 26 år, som jag haft affären, har gått väldigt fort. Det har oftast varit mycket lärorikt och roligt. Vi har gått olika kurser och utbild­ningar om djur och näringslära sam­tidigt som vi prak­tis­erat kun­skaperna på de djur vi själva föder upp eller annars kom­mer i kon­takt med. Men fram­för allt har jag har sett många barn växa upp till­sam­mans med olika djur, och eventuellt fått uppl­eva så mycket djuren ger till­baka. För tillfäl­let har jag bara en Sheltie kvar och en Sv. Lap­phund men naturligtvis har jag akvar­ium, ödlor (dab­bagamer), nymf­parakiter och även marsvin hemma.
Eva

Anna

Anna portrattJag har arbe­tat i affären sedan 2002. Har under dessa år delt­agit i många kurser om bl.a näringslära för hund och katt. Djur är mitt abso­lut största intresse och det är fan­tastiskt roligt att få ägna all sin tid, både på job­bet och hemma, åt det man brin­ner för.

Mina första djur var undu­later. Köpte senare min första egna hund 1994, en svart Labrador. Vi bör­jade träna på Bruk­shund­klubben och fick många under­bara och lärorika år till­sam­mans. När jag träf­fade min sambo fick jag en härlig Schäfer på köpet som jag fick många fina år med. Vi har nu en stor bland­ras och en Schäfer, två aktiva kil­lar som håller oss sys­sel­satta. I vårt hem har det genom åren fun­nits många småd­jur såsom ham­strar och tam­råt­tor. Just nu har vi en ger­bil (som vi hit­tat ute!), en guld­ham­ster och ett stort antal akvariefiskar. Jag har även tidi­gare arbe­tat med djur, men då på en gård med mjölkproduktion.

Cecilia

Cicilia presbild

Jag bör­jade jobba i affären hösten 2016. Djur är mitt främ­sta intresse och jag är en natur– och djurvän sedan barns­ben.

Jag är uppväxt med siameskat­ter i famil­jen, sedan blev hus­d­juren bara fler.. ger­biler, chin­chilla, van­drande pin­nar, eremitkräftor, möss, marsvin, kaniner, fiskar, undu­later och en (över­given) nymf­parakit har alla fun­nit ett hem hos mig och min familj. Att lära sig ta hand om djuren på bästa sätt har alltid varit i fokus. Min första egna katt som jag skaf­fade när jag fly­t­tade hemifrån var en Cor­nish Rex hona med stor per­son­lighet.

För när­varande har jag och min familj två marsvin. Jag bedrev marsvin­suppföd­ning som tonåring, har varit dag­matte till olika hun­dar, agerar djurpen­sionat till djuren i min bekantskap­skrets. Mitt engage­mang och omsorg för djuren sinar aldrig.

Jag har även hållt på med häs­tar sedan jag var 11 år. Jag har haft flera olika arbet­splatser under åren och föru­tom snart 15 års butiksvana från olika butiker har jag bl.a. job­bat på en 4H-​gård och i Mariebergsko­gens djur­park i Karl­stad.