Joomla Free Tem­plates by Fat­Cow Hosting

Vi har levande foderin­sek­ter t.ex. fält­syr­sor och zophobaslarver!

Kom gärna in i butiken, eller ring för mer information.

Terrarie

Foder & Tillskott

Fos­for­fri kalcium
Nek­ton –Rep vit­a­min
Sköld­paddspel­lets
LEVANDE FODER:

Syr­sor
Zophobas larver
Kackerlackor

Pro­duk­ter

Grot­tor
Kork­bitar och röt­ter
Lysrör UV-​rör
Rep­til­bark
Sand
Värmemat­tor och –lampor

Sköt­sel­råd Dab­bagam (Uro­mastyx acan­thin­u­rus)

Dab­baga­men (Uro­mastyx acan­thin­u­rus) blir 25-​35cm stor och äter bara olika grön­saker, frukt, grod­dar och fågel­frö. Det är vik­tigt med vari­erad kost, kalk och vit­a­miner. Den fodrar hög tem­per­atur, upp till 35°C och punk­tvis 5560° under en ljusstark lampa dagtid. Dessu­tom är starkt UV-​ljus nöd­vändigt. Den skall kunna gräva hålor i sanden under ste­nar, som måste vara väl förankrade så de inte rasar när ödlan gräver, och den är mycket stark. Man bör spraya bohålan med lite vat­ten ibland. Den är nyfiken och blir lätt tam. Den kan bli 1520år gam­mal och lever ensam eller i par av samma stor­lek i ett ter­rar­ium på minst 0,36m². Den behöver vinterdvala.

Sköt­sel­råd Sköldpadda

Sköld­pad­dor kan grovt inde­las i vat­ten­sköld­pad­dor, sump­sköld­pad­dor ochland­sköld­pad­dor. Gemen­samt är att de kan hål­las i ett terrarium/​akvarium eller låda där sköld­pad­dan inte kan klät­tra ut och vars stor­lek och inred­ning är anpas­sad efter sköld­pad­dans art och sköldlängd. De vill alla ha en spot­light dagtid att sola under. Dessu­tom UV-​ljus några gånger i veckan. Till­sätt extra kalk och vit­a­miner till maten. Tvätta alltid hän­derna efter kon­takt med sköld­pad­dan eller något i terrariet.

Läs mer: Sköt­sel­råd Sköld­padda

Sköt­sel­råd Leop­ardgecko (Euble­pharis macularius)

Leop­ardgeckon är en lätt ödla att börja med. Den blir 20-​25cm stor och är s.k. nat­tak­tiv vilket bety­der att den är mest rörlig på kväl­lar och nät­ter, men kom­mer även fram på dagen. Den behöver inte UV-​ljus men skall ha möj­lighet att värma sig dagtid under en lampa i ter­ra­riet där tem­per­a­turen för övrigt lig­ger mel­lan 2026°C. Den lever ensam eller i par av samma stor­lek och kan bli 1520 år gamla. Ter­ra­riet skall vara inrett som ett öken­land­skap med sand, klip­por och stub­bar som göm­ställen. Dricker ur vat­ten­skål och äter insek­ter som syr­sor, gräshop­por, zofobas, mjöl­mask samt musun­gar. Vit­a­miner och kalk på maten. Man bör spraya med vat­ten när ödlan håller på att ömsa skinn för att under­lätta att allt kom­mer av. Leop­ardgeckon kan inte klät­tra på glasväg­garna och skall ha ett terrarium/​akvarium på minst 0,36m² och 30cm högt.

Dvärgskäg­gagam (Pog­ona henrylawsoni)

Dvärgskäg­gagam (Pog­ona hen­ry­law­soni) är en liten (25-​30cm) nyfiken dagak­tiv ödla som ständigt håller koll på sin omgivn­ing. Kom­mer ursprung­li­gen från Aus­tralien och vill ha typ halvöken med buskveg­e­ta­tion, trä­dröt­ter och flera göm­ställen. Kräver dagtid UV-​belysning och spot­light med 3240°C under. I övrigt 2628°C i ter­ra­riet som även skall ha ett regält bad­kar, på nat­ten kan tem­per­a­turen gå ner till 20°. Lever i par eller flera honor (ev. med en hane) till­sam­mans. 1-​2st skall ha ett ter­rar­ium som är 0,36m² stort (höjd minst 30cm).
De är mycket mat­glada och äter insek­ter som syr­sor, gräshop­por, zofobas, mjöl­mask osv. Frukt av olika slag, mörka sal­lader (ej isbergssal­lad o spe­nat) och andra grön­saker. Vit­a­miner och kalk.
Den van­liga Skäg­gaga­men (Pog­ona vit­ti­ceps) blir upp till 50cm stor och sköts på samma sätt men kräver ett större ter­rar­ium på minst 0,9m² (höjd 50cm).