Joomla Free Tem­plates by Fat­Cow Hosting

Sköt­sel­råd Sköldpadda

Sköld­pad­dor kan grovt inde­las i vat­ten­sköld­pad­dor, sump­sköld­pad­dor ochland­sköld­pad­dor. Gemen­samt är att de kan hål­las i ett terrarium/​akvarium eller låda där sköld­pad­dan inte kan klät­tra ut och vars stor­lek och inred­ning är anpas­sad efter sköld­pad­dans art och sköldlängd. De vill alla ha en spot­light dagtid att sola under. Dessu­tom UV-​ljus några gånger i veckan. Till­sätt extra kalk och vit­a­miner till maten. Tvätta alltid hän­derna efter kon­takt med sköld­pad­dan eller något i terrariet.


Av vat­ten­sköld­pad­dor är den rödörade samt trekölssköld­pad­dan de van­li­gaste. De är i huvud­sak vat­ten­l­e­vande, de har simhud mel­lan tårna och platta föt­ter som gör dem till goda sim­mare, men måste ha till­gång till en land­del för att sola så de inte får svamp. Vat­ten­de­len större än land­de­len. De äter frysta myg­glarver, maskar, sniglar, fiskkött och torkade insek­ter eller pel­lets för vat­ten­sköld­pad­dor. Vuxna djur äter även veg­etabilier. Vat­ten­tem­per­atur ca 26°C. Vat­tend­jup minst som bred­den på skalet, för att sköld­pad­dan skall kunna vända sig i vat­tnet. Man bör ha ett akvariefilter med aktivt kol för att rena vat­tnet. Vat­teny­tan, exem­pelvis för en sköld­padda med ryg­glängd mel­lan 11-​15cm, skall vara minst 0,35m².
Sump­sköld­pad­dorna, van­li­gen dossköld­pad­dan, skall ha till­gång till både land och vat­ten, men ej för djupt, att vada i dagli­gen. Tem­per­atur ca 26°C. Land­de­len större än vat­ten­de­len. Den vill ha en bohåla att gömma sig i. Äter föru­tom veg­etabilier som t.ex. maskros­blad, mörk sal­lad, ärter, majs, rivna moröt­ter och frukt även mask, sniglar, fiskkött, hund och kattmat.
Det finns många olika arter land­sköld­pad­dor som t.ex den grekiska, leop­ard och rysk stäpp­sköld­padda. Den kan vara utomhus, under nog­grann upp­sikt, varma som­marda­gar för att få naturligt solljus och UV-​strålning. Ter­ra­riet för en sköld­padda, mel­lan 11-​15cm, skall vara 0,3m², och den vill ha en bohåla med hö att krypa in i. Den skall bada ca två gånger i veckan, och brukar då också passa på att bajsa i vat­tnet. Den äter gräs, olika grön­saker, frukt och bär samt ev. tor­rfoder spec. för land­sköld­pad­dor. Vat­ten­skål skall naturligtvis även finnas. Ta reda på själv exakt vilken art av sköld­padda du har eller tänker skaffa. De flesta land­sköld­pad­dor är cites-​listade och skall vara chip­märkta (om större än100mm eller 100g) och föl­jas av ett citesin­tyg utfär­dat av Jord­bruksver­ket. De kan bli över 50 år gamla och mycket per­son­liga och kelna.